Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Warunki zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Warunki zabudowy dla budowy obiektu budowlanego

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Wyrys i wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana przeznaczenia terenu w planie miejscowym

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego - przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, - przeznaczenie bądź nieprzeznaczenie gruntu do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej