Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 521/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność miasta Gliwice, położonej w Gliwicach pomiędzy ul. Franciszkańską i ul. Bł. Czesława.

Projekt uchwały (druk nr 509/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej.

Projekt uchwały (druk nr 526/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.

Projekt uchwały (druk nr 532/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Gliwice na lata 2021-2025.

Projekt uchwały (druk nr 531/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 524/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu miasta Gliwice na rok 2021 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Projekt uchwały (druk nr 529/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: zmiany uchwały numer XIX/369/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Łabędy, położoną na południe od linii kolejowej i na zachód od ul. Portowej.

Projekt uchwały (druk nr 528/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”.

Projekt uchwały (druk nr 527/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej, w rejonie węzła autostradowego „Gliwice-Sośnica”.

Projekt uchwały (druk nr 525/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2021 r.