Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 536/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych dla miasta Gliwice wraz z zasadami udzielania dotacji celowej- program „Mój deszcz”.

Projekt uchwały (druk nr 502/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2021 roku.

Projekt uchwały (druk nr 535/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Projekt uchwały (druk nr 534/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 511/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Projekt uchwały (druk nr 501/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

Projekt uchwały (druk nr 520/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.

Projekt uchwały (druk nr 516/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Gliwice oraz jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.

Projekt uchwały (druk nr 513/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok.

Projekt uchwały (druk nr 517/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 25-03-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.