Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Głowna / Rada Miasta /Projekty uchwał Rady Miasta

Projekty uchwał Rady Miasta

formularz wyszukiwania projektów ustaw
Projekty uchwał Rady Miasta

Projekt uchwały (druk nr 574/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 17-06-2021
w sprawie: negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Projekt uchwały (druk nr 576/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 17-06-2021
w sprawie: nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 577/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 17-06-2021
w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury Victoria w Gliwicach.

Projekt uchwały (druk nr 582/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 17-06-2021
w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIII/574/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 09 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gliwickiego Programu Rewitalizacji do roku 2023

Projekt uchwały (druk nr 575/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 17-06-2021
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gliwice z wykonania budżetu za 2020 r.

Projekt uchwały (druk nr 580/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 17-06-2021
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.

Projekt uchwały (druk nr 581/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 17-06-2021
w sprawie: udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Gliwice.

Projekt uchwały (druk nr 573/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 17-06-2021
w sprawie: podjęcia działań zmierzających do wyłonienia biegłego rewidenta mającego dokonać badania sprawozdania finansowego miasta Gliwice za rok 2021 i 2022.

Projekt uchwały (druk nr 579/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 17-06-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2021 rok.

Projekt uchwały (druk nr 578/2021)
Przyjęty
Rady Miasta Gliwice
z dnia: 17-06-2021
w sprawie: - zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice