Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Profil kierowcy zawodowego

Karta kwalifikacji kierowcy

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem

Zwrot prawa jazdy po upływie zakazu prowadzenia pojazdów

Zmiana ważności prawa jazdy

Zmiana adresu lub danych osobowych w pozwoleniu tramwajowym

Zmiana adresu lub danych osobowych w dokumencie prawa jazdy

Zmiana miejsca zamieszkania

Wysokość opłat za uprawnienia do kierowania pojazdami

Wysokość opłat za druki prawa jazdy, prawa jazdy międzynarodowego, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne Zgodne z: Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzając...

Wymiana zagranicznego prawa jazdy określonego w konwencjach o ruchu drogowym lub wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Wymiana prawa jazdy

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą nieokreślonego w Konwencjach o ruchu drogowym

Wykaz Państw Stron Konwencji o Ruchu Drogowym, Sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Republika Południowej Afryki Republika Albanii Republika Austrii Wspólnota Bahamów Królestwo Bahrajnu Republika Białorusi Królestwo Belgii Bośnia i Hercegowina Federacyjna Republika Brazylii Republika Bułgarii Republika Chorwacji Republika Czeska Królestwo Danii Republika Estońska Republika Filipin Republika Finlandii Repub...

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa jazdy/świadectwa kwalifikacji

Wydanie pierwszego prawa jazdy

Wydanie pierwszego pozwolenia tramwajowego

Wydanie dokumentów z teczki kierowcy

Zezwolenie na pojazd uprzywilejowany

Wpis kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego do prawa jazdy

Utrata lub zniszczenie pozwolenia tramwajowego

Utrata, kradzież lub zniszczenie dokumentu prawa jazdy

Terminy wymiany praw jazdy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29.04.2002 r. (Dz. U. nr 69 poz. 640 z 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami): Data końcowa: 30.06.2001 r. - Data wydania dokumentu: wydane do dnia 30.09.1968 r. Data końcowa:  do dnia 31.12.2002 r. - Data wydania dokumentu: wydane od dnia 01.10.1968 r. do dnia 31.12.1983 r. Data końcowa:...

Rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdem

Przedłużenie ważności pozwolenia tramwajowego

Profil kandydata na kierowcę

Nowa kategoria prawa jazdy

Państwa, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła Dwustronne Umowy o Wzajemnym Uznawaniu Praw Jazdy

Cesarstwo Japonii Republika Korei Tunezja (wykaz stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2006 r., Nr 73, poz. 514)

Międzynarodowe prawo jazdy

Kategorie praw jazdy

Prawo jazdy nie może być wydane osobie: u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w stosunku do której orzeczony został (prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu w stosunku do kt&oacu...