Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Rejestracja zwierząt egzotycznych

Zgłoszenie usunięcia drzew

Usunięcie drzew i krzewów

Zaświadczenie o lasach

Karta wędkarska i karta łowiectwa podwodnego – wydanie

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Pozwolenie zintegrowane

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów

Zbieranie odpadów

Przetwarzanie odpadów

Wytwarzanie odpadów

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/d

Zgłoszenie projektu robót geologicznych

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji lub zmian do projektu robót geologicznych w formie dodatku

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej lub jej zmiany w formie dodatku

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

Koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż

Udzielenie koncesji na wydobywanie złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, na obszarze udokumentowanego złoża do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych, zostało opisane na stronie SEKAP -> link do strony

Wzory umów dot. dotacji celowych

Wzór umowy dot. odnawialnych źródeł energii (OZE) Wzór umowy dot. zmiany systemów grzewczych

Dotacje do zmiany ogrzewania

Dotacje do OZE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej