Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Rejestracja zwierząt egzotycznych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dla osób fizycznych, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą)

Uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów

Zaświadczenie o lasach

Karta wędkarska i karta łowiectwa podwodnego – wydanie

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Pozwolenie zintegrowane

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów

Zbieranie odpadów

Przetwarzanie odpadów

Wytwarzanie odpadów

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/d

Zgłoszenie projektu robót geologicznych

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji lub zmian do projektu robót geologicznych w formie dodatku

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej lub jej zmiany w formie dodatku

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

Wzory umów dot. dotacji celowych

Wzór umowy dot. odnawialnych źródeł energii (OZE) Wzór umowy dot. zmiany systemów grzewczych

Dotacje do zmiany ogrzewania

Dotacje celowe do instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej