Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemca

Zgromadzenie spontaniczne

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy ...

Zgromadzenie cykliczne

Jeżeli zgromadzenie jest organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na c...

Organizacja zgromadzenia

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

W przypadku, gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia może zastosować przepisy rozdziału 3 ustawy tj. „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń”. Obowiązkiem organizatora zgromadzenia jest zawiadomienie...

Zgłoszenie zbiórki publicznej

http://www.zbiorki.gov.pl

Uczniowski klub sportowy

Utworzenie stowarzyszenia zwykłego

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego

Uznanie żołnierza/osoby za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Uznanie za żołnierza samotnego

Ćwiczenia wojskowe

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom

Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym

Kwalifikacja wojskowa

Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu

Zaświadczenie meldunkowe

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie decyzją administracyjną

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego

Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Obowiązek meldunkowy - forma elektroniczna

Zastrzeżenie dowodu osobistego lub karty płatniczej w Banku

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt w najbliższym urzędzie miasta lub gminy, a przebywając poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w najbliższej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wynika z&nbs...

Udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych

Przekraczanie granic

Sprawdź bezpośrednio w Komendzie Głównej Straży Granicznej zasady przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej -> link do strony Straży Granicznej

Dowód osobisty - zmiana danych, wizerunku, upływ terminu ważności

UWAGA!!! Opis usługi i formularz aktualny do dnia 05-11-2021r. UWAGA!!! Złożenie wniosku w postaci elektronicznej poprzez stronę: GOV.PL lub platformę ePUAP.GOV.PL - możliwe jest wyłącznie do 26 lipca 2021 r.

Dowód osobisty - złożenie wniosku z powodu wymiany dowodu bez warstwy elektronicznej, braku certyfikatów

UWAGA!!! Opis usługi i formularz aktualny do dnia 05-11-2021r. UWAGA!!! Złożenie wniosku w postaci elektronicznej poprzez stronę: GOV.PL lub platformę ePUAP.GOV.PL - możliwe jest wyłącznie do 26 lipca 2021 r.

Dowód osobisty - utrata, uszkodzenie, upływ terminu zawieszenia dowodu

UWAGA!!! Opis usługi i formularz aktualny do dnia 05-11-2021r. UWAGA!!! Złożenie wniosku w postaci elektronicznej poprzez stronę: GOV.PL lub platformę ePUAP.GOV.PL - możliwe jest wyłącznie do 26 lipca 2021 r.

Dowód osobisty – złożenie wniosku z powodu kradzieży tożsamości

UWAGA!!! Opis usługi i formularz aktualny do dnia 05-11-2021r. UWAGA!!! Złożenie wniosku w postaci elektronicznej poprzez stronę: GOV.PL lub platformę ePUAP.GOV.PL - możliwe jest wyłącznie do 26 lipca 2021 r.

Pierwszy dowód osobisty

UWAGA!!! Opis usługi i formularz aktualny do dnia 05-11-2021r. UWAGA!!! Złożenie wniosku w postaci elektronicznej poprzez stronę: GOV.PL lub platformę ePUAP.GOV.PL - możliwe jest wyłącznie do 26 lipca 2021 r.

Dowód osobisty - osoba od 5 do 18 lat

UWAGA!!! Opis usługi i formularz aktualny do dnia 05-11-2021r. UWAGA!!! Złożenie wniosku w postaci elektronicznej poprzez stronę: GOV.PL lub platformę ePUAP.GOV.PL - możliwe jest wyłącznie do 26 lipca 2021 r.

Dowód osobisty - dziecko do 5 lat

UWAGA!!! Opis usługi i formularz aktualny do dnia 05-11-2021r. UWAGA!!! Złożenie wniosku w postaci elektronicznej poprzez stronę: GOV.PL lub platformę ePUAP.GOV.PL - możliwe jest wyłącznie do 26 lipca 2021 r.

Dowód osobisty - zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów

Dowód osobisty - utrata, uszkodzenie

UWAGA!!! Opis usługi i formularz aktualny do dnia 05-11-2021r.  

Dowód osobisty – zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – kradzież tożsamości

UWAGA!!! Opis usługi i formularz aktualny do dnia 05-11-2021r.

Odnalezienie dowodu osobistego

Dowód osobisty - odbiór dokumentu oraz kodu PUK

UWAGA!!! Opis usługi i formularz aktualny do dnia 05-11-2021r.

e-dowód z warstwą elektroniczną od 04-03-2019 r. - co powinienem wiedzieć?

CO TO JEST E-DOWÓD? E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w zwią...