Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje takie jak fundacje oraz stowarzyszenia, zwane dalej organizacjami, zobowiązane są do złożenia oświadczenia do właściwego organu nadzoru – w tym ze względu na adres siedziby (tj. Prezy...

Dowód osobisty – kradzież tożsamości

Dowód osobisty – brak warstwy elektronicznej, certyfikatów, odcisków palców

Dowód osobisty – zgłoszenie podejrzenia kradzieży tożsamości

Dowód osobisty – zgłoszenie utraty, uszkodzenia

Zaświadczenie o pełnym lub częściowym odpisie danych przetwarzanych w rejestrze PESEL/mieszkańców

Uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemca

Zgromadzenie spontaniczne

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy ...

Zgromadzenie cykliczne

Jeżeli zgromadzenie jest organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na c...

Organizacja zgromadzenia

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

W przypadku, gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia może zastosować przepisy rozdziału 3 ustawy tj. „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń”. Obowiązkiem organizatora zgromadzenia jest zawiadomienie...

Zgłoszenie zbiórki publicznej

http://www.zbiorki.gov.pl

Uczniowski klub sportowy

Utworzenie stowarzyszenia zwykłego

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego

Kwalifikacja wojskowa

Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu

Zaświadczenie meldunkowe

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie decyzją administracyjną

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego

Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Zastrzeżenie dowodu osobistego lub karty płatniczej w Banku

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt w najbliższym urzędzie miasta lub gminy, a przebywając poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w najbliższej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązek zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wynika z&nbs...

Udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych

Przekraczanie granic

Sprawdź bezpośrednio w Komendzie Głównej Straży Granicznej zasady przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej -> link do strony Straży Granicznej

Dowód osobisty - zmiana danych, wizerunku, upływ terminu ważności

Dowód osobisty - utrata, uszkodzenie, upływ terminu zawieszenia dowodu

Pierwszy dowód osobisty

Dowód osobisty - zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów

Odnalezienie dowodu osobistego

Dowód osobisty - odbiór dokumentu oraz kodu PUK

e-dowód z warstwą elektroniczną od 04-03-2019 r. - co powinienem wiedzieć?

CO TO JEST E-DOWÓD? E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą na potrzeby przeprowadzenia postępowania meldunkowego Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierp...