Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Zaświadczenie zawierające pełny lub częściowy odpis danych przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – zaświadczenie z ewidencji

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej – dokonanie zmiany/wykreślenia z ewidencji

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej – wpisanie do ewidencji

Stowarzyszenia zwykłe – wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenia zwykłe – wpis zmiany w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenie zwykłe – wpisanie utworzonego stowarzyszenia zwykłego do ewidencji

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, instytucje takie jak fundacje oraz stowarzyszenia, zwane dalej organizacjami, zobowiązane są do złożenia oświadczenia do właściwego organu nadzoru – w tym ze względu na adres siedziby (tj. Prezy...

Dowód osobisty – kradzież tożsamości

Dowód osobisty – brak warstwy elektronicznej, certyfikatów, odcisków palców

Dowód osobisty – zgłoszenie podejrzenia kradzieży tożsamości

Dowód osobisty – zgłoszenie utraty, uszkodzenia

Zaświadczenie o pełnym lub częściowym odpisie danych przetwarzanych w rejestrze PESEL/mieszkańców

Uzyskanie numeru PESEL przez cudzoziemca

Zgromadzenie spontaniczne

Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. W zgromadzeniu nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy ...

Zgromadzenie cykliczne

Jeżeli zgromadzenie jest organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, a tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń i miały na c...

Organizacja zgromadzenia

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

W przypadku, gdy organizator uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany jego organizacji, do organizacji takiego zgromadzenia może zastosować przepisy rozdziału 3 ustawy tj. „Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń”. Obowiązkiem organizatora zgromadzenia jest zawiadomienie...

Zgłoszenie zbiórki publicznej

http://www.zbiorki.gov.pl

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim lub obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego

Kwalifikacja wojskowa

Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu

Zaświadczenie meldunkowe

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie decyzją administracyjną

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego

Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Zastrzeżenie dowodu osobistego lub karty płatniczej w Banku

Utraciłeś dowód osobisty, kartę płatniczą? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w Banku! Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej. Obowią...

Udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych

Przekraczanie granic

Sprawdź bezpośrednio w Komendzie Głównej Straży Granicznej zasady przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej -> link do strony Straży Granicznej

Dowód osobisty - zmiana danych, wizerunku, upływ terminu ważności

Dowód osobisty - utrata, uszkodzenie, upływ terminu zawieszenia dowodu

Pierwszy dowód osobisty

Dowód osobisty - zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów

Odnalezienie dowodu osobistego

Dowód osobisty - odbiór dokumentu oraz kodu PUK

e-dowód z warstwą elektroniczną od 04-03-2019 r. - co powinienem wiedzieć?

CO TO JEST E-DOWÓD? E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi...

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna szczegółowa o przetwarzaniu danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą na potrzeby przeprowadzenia postępowania meldunkowego Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierp...