Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach

Arena Gliwice w nocy
Węzeł Sośnica o zmierzchu
Stare Miasto z lotu ptaka
Arena Gliwice w dzień
Radiostacja na tle miasta
Strona Główna / Karty informacyjne
Karty informacyjne
formularz wyszukiwania

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów. Pomoc prawna Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Zaświadczenie w sprawach podatków lokalnych

Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy

Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i pomoc publiczna

Zaliczenie lub zwrot nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Zaliczenie wpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Podatek rolny - osoby prawne

Podatek rolny - osoby fizyczne

Podatek od środków transportu

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Podatek leśny - osoby prawne

Podatek leśny - osoby fizyczne

Opłata za odpady komunalne

Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej

Wyłączenie spod egzekucji składników majątkowych osób trzecich

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu prawa jazdy/świadectwa kwalifikacji

Poświadczenia spełnienia dodatkowych wymagań

Uprawnienia diagnosty

Wydanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów w przypadku, gdy osoba posiadająca uprawnienia w innym mieście zameldowała się na terenie Gliwic

Uzupenienie uprawnień diagnosty

Rejestr żłobków/klubów dziecięcych/dziennych opiekunów

Zmiana imienia i nazwiska

Wpisanie wyroku rozwodowego orzeczonego poza granicami RP (dotyczy państw UE i wyroków zapadłych po 1.05.2004 r.)

Wnoszę o przekazanie danych jubilatów do przetwarzania związanego z organizacją uroczystości 50, 60, 70 - lecia pożycia małżeńskiego i 100 rocznicy urodzin

Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu z USC w Gliwicach

Uzyskanie odpisu z aktu stanu cywilnego: małżeństwa, urodzenia, zgonu z innego USC

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy

Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie odbioru opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice

Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

Dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta Gliwice

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych

Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Zgłoszenie usunięcia drzew

Usunięcie drzew i krzewów

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zbieranie odpadów

Przetwarzanie odpadów

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/d

Wydanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej nie będącego obywatelem polskim

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego

Zgłoszenie wyjazdu za granicę oraz powrotu

Zaświadczenie meldunkowe

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego

Wielojęzyczny standardowy formularz (UE) - zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub pobyt czasowy

Obowiązek meldunkowy - forma elektroniczna

Udostępnienie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych

Dowód osobisty - zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów

Dowód osobisty - utrata, uszkodzenie

Dowód osobisty – zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych – kradzież tożsamości

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby

Wyrys i wypis ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zmiana przeznaczenia terenu w planie miejscowym

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyrys i wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego - przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, - przeznaczenie bądź nieprzeznaczenie gruntu do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych z terenu inwestycji

Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat

Zmiana terminu płatności / rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - Skarb Państwa

Zmiana terminu płatności / rozłożenie na raty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego - Gmina Gliwice

Oddawanie w trwały zarząd nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Zaświadczenie na podstawie operatu ewidencyjnego o gruntach oznaczonych/nieoznaczonych jako las

Zaświadczenie na podstawie operatu ewidencyjnego

Ustalenie numeru porządkowego

Udostępnienie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gliwice

Działalność gospodarcza - obsługa CEIDG

Zaświadczenie w sprawie rewitalizacji

Rozbiórka - zgłoszenie

Rozbiórka - pozwolenie

Opinia konserwatorska